Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Wyższa płaca minimalna

2450 zł – tyle ma wynosić minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. Obecnie jest to 2 250 zł. Oznacza to wzrost o 8,9 proc. i stanowi 46,9 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na przyszły rok.

Rząd zaproponował Radzie Dialogu Społecznego, by w przyszłym roku minimalna płaca wynosiła 2 450 zł. Zaplanował także minimalną stawkę godzinową w 2020 r. na poziomie 16 zł (dzisiaj 14,70 zł). Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, propozycja rządu podlega konsultacji w Komisji Trójstronnej, której rolę pełni obecnie Rada Dialogu Społecznego. Tam do 15 lipca powinno być wypracowane wspólne stanowisko. Następnie decyzja ta podlega ogłoszeniu w Monitorze Polskim, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, do 15 września 2019 r..

Jeszcze wyższej podwyżki płacy minimalnej od przyszłego roku domagają się związki zawodowe. Natomiast pracodawcy tradycyjnie obstają za waloryzacją płacy minimalnej dokładnie z literą prawa, a nie podwyżką arbitralnie ustalaną przez rząd.
Prawie pewne jest więc, że w toku konsultacji strony dialogu społecznego nie dogadają się, podobnie jak to było przed rokiem. Jednak ustawa przewiduje rozwiązanie na wypadek braku zgody wypracowanej na forum Komisji Trójstronnej (Rady Dialogu Społecznego). Wówczas decyzję o wysokości tego wynagrodzenia podejmuje Rada Ministrów i ogłasza w Dzienniku Ustaw, w terminie do 15 września danego roku. Ustalona wtedy wysokość minimalnego wynagrodzenia nie może być niższa od wysokości, którą rząd zaproponował Komisji Trójstronnej do negocjacji.

Udostępnij >
T